Водич за инвеститоре

Компаративне предности општине Смедеревска Паланка

 1. Природни ресурси и потенцијали, пре свега богатство геотермалном минералном водом, што отвара могућности за развој бањског туризма;
 2. Традиција и искуство у индустрији;
 3. Расположивост производних и просторних капацитета погодних за браунфилд инвестиције.
 4. Стабилност електроенергетске мреже;
 5. Комасирано и мелиорисано пољопривредно земљиште;
 6. Две научно-истраживачке установе: Институт Гоша и Институт за повртарство
 7. Непосредна близина коридора 10 и коридора Е7 (лука Смедерево);
 8. Близина главног града;
 9. Развијена трговина и банкарство;
 10.  Спортски аеродром ,,Рудине'' са травнатом пистом, који може да служи и у комерцијалне сврхе.

 

Привредне гране заступљене на подручју општине Смедеревска Паланка

 

            У општини Смедеревска Паланка заступљене су следеће привредне гране: индустрија, пољопривреда, грађевинарство, саобраћај и везе, трговина, туризам и угоститељство, занатство, водопривреда, финансијске услуге, научно-истраживачка делатност у области индустрије и повртарства.

 

Просечна нето зарада

 

Просечна нето зарада по запосленом у априлу 2012. године била је 31.377 динара, а буџетски приход по глави становника у 2011. години износио је 14.646 динара.   

 

 

 

 

Образовна структура становништва старијег од 15 година:

 

Укупно

Без школске спреме

1-3 разреда ос. школе

4-7 разреда ос. школе

Основно образо-вање

Средње образо-вање

Више  образо-вање

Високо образо-вање

Непознато

47.279

2.281

1.239

9.290

12.239

18.187

1.710

1.823

510

 

 

Индустријске зоне

 

          На подручју општине Смедеревска Паланка постоје следеће индустријске зоне, погодне за улагање:

 

 1. Индустријска зона у северозападном делу града, између улица Максима Горког и Мајора Гавриловића, у оквиру градског насеља Колонија. Укупна површина: 40,5 хектара. Расположива површина: 25 хектара. Удаљеност од центра града: 2,5 километара. Удаљеност од железничке станице: 2,5 километара; Ова зона налази се свега 500 метара од регионалног пута Паланка – Смедерево. За ову локацију урађен је план детаљне регулације, а од инфраструктуре постоји приступна асфалтна  саобраћајница, електрична и водоводна мрежа и гасовод.

 

 1. Локација „Губераш“, на регионалном путу R – 107 Смедеревска Паланка – Велика Плана, површине 30 хектара. Удаљеност од центра Смедеревске Паланке је 4 километра (исто толико ова зона  је удаљена и до Железничке станице). Ова зона је предвиђена Просторним планом Општине.

 2.Индустријски комплекс Гоша је најстарија индустријска зона у граду и датира из 1923. године. Састоји се из две радне зоне, Гоша I и  Гоша II, на укупној површини од 38 хектара. Гоша I се налази између железничке станице и реке Кубршнице, а Гоша II на другој обали реке Кубршнице на подручју Рудина. У кругу Гоше I постоји могућност само за, brownfield инвестиције у неискоришћеним производним погонима.  Гоша I  има комплетну инфраструктуру: приступну асфалтну саобраћајницу, електричну енергију, водовод, канализацију, гасовод, и индустријским колосеком је повезана са  пругом Београд - Ниш. У оквиру круга Гоше II могуће су и brownfield и greenfield инвестиције. Постоји приступни пут, електроенергетска мрежа, водовод, гас и канализација.

 

Шта у овом моменту општина може да пружи потенцијалним инвеститорима

 

            Општина Смедревска Паланка инвеститорима може да понуди улагање у привреду или услужну делатност у радним и стамбеним зонама на подручју града

 

Олакшице за инвеститоре

 

            За привредно-производне објекте намењене за производно занатство, индустрију, грађевинарство, комуналне објекте, саобраћајне пратеће објекте, јавне гараже, трговине на велико, дисконте, складишта, стоваришта и пијаце - накнада за уређивање грађевинског земљишта на простору Радне зоне у улици Мајора Гавриловића износи 412,00 динара по метру квадратном нето изграђеног простора, што је 2,5 пута мање од накнаде која се плаћа  приликом изградње стамбених објеката, односно четири пута мање од накнаде која се плаћа за изградњу пословних објеката (административни, комерцијални, комерцијално-здравствени, трговински, угоститељски објекти, хотели, пословни садржаји у објектима спорта, објекти забаве и разоноде).

            Накнада за уређење грађевинског земљишта плаћа се једнократно или у ратама (до 24 рате). За једнократно плаћање износ се умањује за 30% уз доказ о уплати у моменту закључења уговора.

            Привредна друштва и предузетници који у току године запосле најмање 50 радника, стичу право на додатних 50% попуста. Ради остваривања овог права привредно друштво, односно предузетник треба да доставе изјаву о запосленим лицима или о намери да та лица запосле у наведеном року.

 

Пословање у оквиру стамбене зоне

 

                        Пословни објекат се може градити као појединачни и главни објекат на грађевинској парцели, уз поштовање свих параметара који важе за изградњу стамбених објеката .

                        Пословни простор се може организовати у саставу стамбеног објекта или као посебан објекат, уколико то организација парцеле дозвољава.

                        Стамбени простор се може претворити у пословни и то без ограничења површине, уз услов да су испуњени хигијенско-санитарни, противпожарни и други услови које захтева одређена делатност.

                        Услужне делатности у стамбеним зонама обухватају трговину (прехрамбена, конфекцијска, уређаја и беле технике, књижаре и продајне галерије), услуге (банке, мењачнице, агенције, бирои), занатство (јувелирнице, фризерске и оптичарске радње, часовничарске радње) и угоститељство (ресторани, кафеи, посластичарнице).

                        Мешовито пословање у стамбеним зонама подразумева терцијалне делатности: складишта, трговину на велико, грађевинска предузећа, салоне, веће сервисе и сл, уз могућност организовања производње „нижег“ нивоа.

                        На парцелама већим од 600 метара квадратних могућа је изградња другог објекта стамбене или друге намене која не угрожава становање.

                        На парцелама већим од 2000 метара квадратних могуће је развијати делатности производње категорије А и Б, уз поштовање правила заштите животне средине, односно мешовито пословање и  производњу мањег обима.

                        Максимална спратност пословних објеката (услужне делатности) за појединачне парцеле у оквиру стамбене зоне износи П+1+Пк

                        Максимална спратност објеката мешовитог пословања и мање производње за појединачне парцеле у оквиру стамбене зоне износи П+1.

                         

         У ком временском року инвеститор може да прибави све дозволе за почетак градње

 

                  Све дозволе, према Закону о планирању и изградњи (Службени гласник РС, број 72/09 испр. 64/10 и 24/11) инвеститор може да прибави у Одељењу за имовинско-правно-комуналне и грађевинске послове Општинске управе општине Смедеревска Паланка, у роковима краћим од максималних који су утврђени законом.

 

Ко је од значајних инвеститора до сада улагао у нашу општину

 

–                    Atlantis grupa, Croatia (производња безалкохолних пића);

–                    Agrocor (Idea), Croatia (трговина);

–                    Žos, Trnava, Slovacia (производња шинских возила);

–                    DIS, Serbia (трговина);

–                    Metal Product d.o.o. Serbia (производња машина за профилисање алуминијумског и челичног лима).

 

Још неке чињенице о нашој општини

 

Научно-истраживачкие установе

 

            У Смедеревској Паланци постоје две научне установе, Институт за повртарство и Институт „Гоша“.

            У Институту за повртарство, научно-истраживачким радом бави се девет доктора наука, а још шесторо дипломираних инжењера пољопривреде је на докторским студијама. Истраживачки програми Института усмерени су на генетику и оплемењивање повртарских врста.

У Институту „Гоша“ од 74 запослених има 10 доктора наука и 8 истраживача. Основна делатност Института је развој у области техничко-технолошких наука.

           

 Туристички ресурси

            Минерална вода са селеном, која извире на Кисељаку, око 2,5 километра од центра града, једна је од најквалитетнијих минералних вода у Европи. Осим за пиће, ова вода користи се и у лечењу многих болести, а њена лековитост је потврђена код лечења реуматских обољења. На Кисељаку постоје хотел и бањско лечилиште, чији су капацитети недовољни, ако се има у виду потенцијал за бањски туризам који поседује ова локација.

            Значајан туристички ресурс Смедеревске Паланке је и шума Микуља, која се простире на око 150 хектара изнад града, на надморској висини од 170 до 200 метара, око 4 километра од центра Смедеревске Паланке. Шума Микуља је, тренутно, само делимично уређена шумска површина за активан и пасиван одмор посетилаца, а ово подручје има поетенцијал за даљи туристички развој.

            У близини центра града налазе се вештачка језера Кудреч 1 и Кудреч 2. На обали Кудреча 2 постоји хотел, капацитета 16 постеља, неколико ресторана, а ово уређено подручје погодно је за развој спортског, рекреативног и конгресног туризма.

 

Особа за контакт

          Иван Пеликант, шеф Кабинета председника општине Смедеревска Паланка          

телефон: 026/321-001; мобилни телефон: 064/830-44-46;

          mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.          

 

           

 

Facebook | YouTube

СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА, ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 2013.