О нама

Општина Смедеревска Паланка – Општинска Управа – Одељење за ите имовинско-правне, стамбено-комуналне и грађевинске послове – Управни послови из области заштите животне средине – Вука Караџића 25, 11 420 Смедеревска Паланка – тел. 026/321-122, локал – 112, соба 213

 

 

Служба за заштиту животне средине обавља следеће послове:

 

 

  • Припрему, доношење и реализацију планова и програма из области заштите животне средине.
  • Континуирану контролу и систематско праћење стања животне средине путем стручне овлашћене организације.
  • Информисање и обављивање података о стању и квалитету животне средине.
  • Спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину у процедури утврђивања потребе утицаја, одрђивање обима и садржаја студије и давање сагласности на студију утицаја на животну средину.
  • Вођење евиденције и обављивање података о поступцима процене утицаја.
  • Издавање дозвола, одобрења и других аката за управљање отпадом.
  • Давање мишљења Министарству или надлежном покрајнском органу за издавање дозвола за складиштење, третман и одлагање отпада на територији општине Смедеревска Паланка.
  • Вођење регистра издатих дозвола за управљање отпадом.
  • Евиндетирање и ажурирање података локалног регистра извора загађивања.
  • Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине.

Facebook | YouTube

СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА, ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 2013.